شرایط پرداخت اقساطی

شرایط اثساط با استقاده از پلتفرم قسطیران بدون سود و بر اساس چک میباشد